ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီသြားေပးသူ ဒါရိုက္တာ ၀ိုင္းႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္

14 Jun

Published on June 13, 2012 by ေရွှေအာင်  ·   No Comments

ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွြမို့နဲ့ အနီးအနားမှာ ြဖစ်ပွားေနတဲ့ ဆူပူအြကမ်းဖက်မှုေတွေြကာင့် ေနရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ေြပးလာြကရတဲ့ ြပည်သူေတွကို ဇွန် ၁၃ ရက်က ြမန်မာနိုင်ငံေဘာလံုးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင်ေတွြဖစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ၀ိုင်းနဲ့ ေြပတီဦးတို့ သွားေရာက်ေတွ့ဆံုလှူဒါန်း အားေပးမှုေတွ ြပုလုပ်ခဲ့ြကပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ၀ိုင်းကို ဆက်သွယ်ေမးြမန်းထားပါတယ်။

ကို၀ုိင်းတုိ့ ဘယ်လိုသွားကူဖုိ့ အေြကာင်းဖန်လာတာလဲ။

“မေန့ကေတာ့ ေြပတီဦးနဲ့ ဦးေဇာ်ေဇာ်တုိ့က တင်းနစ်ရုိက်ေဖာ်ရုိက်ဖက်ေတွ၊ ဦးေဇာ်ေဇာ်တုိ့ အဖဲွ့ကသွားလှူမယ်ဆုိေတာ့ ေြပတီဦးက သူလည်းလုိက်မယ်ေပါ့၊ ကျေနာ်နဲ့ကားရုိက်ေနေတာ့ ကျေနာ့်ကိုေြပာတယ်။ ကျေနာ်လည်း ရရင်လုိက်မယ်ဆုိေတာ့ လုိက်ြဖစ်သွားတာပါ။”

ဒီေန့ေတွ့ြကံုရတဲ့ အေနအထားကို နည်းနည်းေလာက် ေြပာြပေပးပါ။

“ဒီေန့အေနအထားေလးေတွက ကျေနာ်တုိ့ေရာက်ချိန်မှာပဲ လက်ရှိ စစ်ေတွမှာ ဗလီတခု မီးေလာင်ေနတာေတာ့ မျက်ြမင်ကိုယ်ေတွ့ ေတွ့ခဲ့တယ်။ ကျေနာ်တုိ့ မေရာက်ခင်ရှုိ့ထားတာေပါ့။ ဒီေန့က စစ်ေတွမှာ မုိးရွာေနတဲ့အတွက် မေန့ကေလာက် အေြခအေန မဆုိးဘူး။ မေန့ကဆုိ ေဒသခံေတွ ေြပာြပချက်အရ ေတာ်ေတာ်ဆုိးတယ်။ ကျန်တာေတွေတာ့ ဘာမှေတွ့ြမင်ရြခင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကေတာ့ စစ်ေတွြမို့ေပါ် အေြခအေနပါ။ ကျန်တဲ့နယ်ေတွ အေြခအေနကေတာ့ မေြပာတတ်ဘူး။”

ဒုက္ခသည်စခန်း သွားခဲ့တဲ့အေတွ့အြကံုေလး ေြပာြပေပးပါ။

“ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ အများအားြဖင့်ေတာ့ ကေလးနဲ့ မိန်းကေလးေတွ အများဆုံးပဲ၊ စစ်ေတွမှာက အစားအေသာက်လည်း ေတာ်ေတာ်ေလး ရှားပါးတယ်။ ကျန်တဲ့ အေထာက်အပံ့ေတွလည်း ေတာ်ေတာ်လုိအပ်တဲ့သေဘာေတာ့ ေတွ့ခဲ့ရတယ်။”

ကို၀ုိင်းတုိ့အုပ်စုက အားလုံးေပါင်း ဘယ်ေလာက်လှူခဲ့ြကသလဲ။

“အားလုံးေပါင်း ြမန်မာေနရှင်နယ်လိဂ် ေဘာလုံးအဖဲွ့ချုပ်က ြကီးမှူးတာ သိန်း ၅ ေထာင်အြပင်၊ ေစာင်အထည်ေပါင်းများစွာ အထုတ်ြကီးေတွနဲ့ အဲဒါေတွြပင်ြပီး လှူတယ်။ ကျေနာ်က ၁၅ သိန်း၊ ေြပတီဦးက သိန်း ၂၀ ေပါ့။ ကျန်တဲ့မီဒီယာ အဖဲွ့ေတွလည်း လှူပါေသးတယ်။”

ကို၀ုိင်းတုိ့ ဒုက္ခသည်ေတွကို မျက်ြမင်ကုိယ်ေတွ့ ေတွ့ြကံုစကားေြပာခဲ့ေတာ့ သူတုိ့ဘယ်လုိေတွ ခံစားေနရလဲ၊ ဘာေတွလုိအပ်ေနလဲ။

“ဘာပဲေြပာေြပာ သူတုိ့ဘ၀ကို သူတို့ လက်ရှိမှာ အုိးမရှိ၊ အိမ်မရှိြဖစ်သွားတယ်၊ ေတာ်ေတာ်ေလး စိတ်ပျက်အားငယ်တဲ့ အေြခအေနမျိုးေတွနဲ့ ေတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကျေနာ်တုိ့ အနုပညာသမားေတွ ေတွ့တဲ့ အချိန်မှာ သူတို့အားေပးတဲ့ အနုပညာသမားေတွနဲ့ လှုိက်ခနဲ ၀မ်းသာသွားေသာ်ြငားလည်း သူတို့ရဲ့ ေလာေလာဆယ် ြဖစ်ေနတဲ့ ဒုက္ခေတွကို ခဏေလာက်ေမ့သွားေပမယ့် နည်းနည်းေလး အချိန်ြကာတာနဲ့ သူတုိ့ဒုက္ခေတွက သူတုုိ့ေခါင်းထဲကို ြပန်၀င်လာတယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ကျေနာ်တုိ့ကို ရင်ဖွင့်တယ်။ တကယ်ခံစားရတာကိုေပါ့။”

သူတုိ့ရင်ဖွင့်တဲ့ထဲက ကို၀ုိင်းမှတ်မိတာေလးကို နည်းနည်းြပန်ေြပာြပပါ။

“ရင်ဖွင့်တ့ဲ အေြကာင်းရင်း ေတာ်ေတာ်များများကေတာ့ သူတုိ့ေလာေလာဆယ် စခန်းေတွမှာ ဒုက္ခေရာက်တယ်ဆုိတာရယ်၊ ဒီြပဿနာက ဘယ်ေတာ့ေလာက် ြပီးဆုံးမယ်ဆုိတာ မသိတာရယ်၊ သူတုိ့အေနနဲ့ ဒါကိုစုိးရိမ်ပူပန်တယ်ဆုိတာေပါ့၊”

ကုိ၀ုိင်း မျက်ြမင်လည်း ေတွ့ခဲ့ြပီဆုိေတာ့ အခုြဖစ်ေနတဲ့ ဆူပူအြကမ်းဖက်မှုေတွေြကာင့် ေနရပ် စွန့်ခွာေြပးေနရတဲ့ ြပည်သူေတွကိုယ်စား ဘာများ ေြပာချင်လဲခင်ဗျ။

“အစိုးရအေနနဲ့ ဒီြပဿနာကို အြမန်ဆုံး ထိထိေရာက်ေရာက် ေြဖရှင်းဖုိ့လိုမယ်လုိ့ ထင်တယ်။ အြမန်ဆုံး မေြဖရှင်းနုိင်ရင် ဒုက္ခသည်စခန်း ပုိတုိးလာမယ်၊ ဒုက္ခသည်အေရအတွက်လည်း ပုိတုိးလာမယ်။ လူအေသအေပျာက်ေတွလည်း ပိုများလာမယ်။ တရက်၊ နှစ်ရက်ေတာင် ြကာလုိ့ မရတဲ့အေြခအေန မျိုး ြဖစ်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။”

ဘာများ ြဖည့်စွက်ေြပာချင်ပါေသးလဲ။

“အမှန်အတုိင်းေြပာရရင် အြမန်ဆုံးြပီးသွားေစချင်တယ်။ အဲဒါမှ ဒုက္ခသည်ေတွ အကုန်လုံးေြပလည် မှာ၊ ေနာက်ဆုိ ဒုက္ခသည်ေတွ ထပ်တုိးလာဖုိ့ပဲ ရှိတယ်။”

(မူးရင္းကို ဤလင့္တြင္ ဖတ္ပါ။)  http://burmese.dvb.no/archives/26625

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: